Current Events iwT; xq:nso th ds vkxkeh lq[kn izopu%& 21 flrEcj ls 26 flrEcj] LFkku& ln~xq: ekuo lsok laLFkku dchj /kke eqLrQkckn] ftyk&y[kheiqj [khjh] mRrjizns'k esa tks HkDr xq:nh{kk] n'kZu] feyu djuk pkgrs os HkDr vkJe esa igqp dj xq:n'kZu dk ykHk ys ldrs gSA vkJe igqpus ds fy, lEidZ djsa& 09554431121 iz[kj rstLoh czEgkpkjh lar Jh vlax nso th ds lq[kn izopuksa }kjk lkekftd] ikfjokfjd] 'kkjhfjd] ekufld 'kkafr] le`f) o fodkl gsrq izopuksa ds dk;Zdze vk;ksftr djus ,oa ln~xq: ekuo lsok laLFkku }kjk eqLrQkckn] y[kheiqj [khjh] m +iz + esa vlgk; xjhckssa ds fy, ln~xq: fpfdRlky; ,oa vukFk xjhc cky lsok vkJe ds fuekZ.k dh ladYiuk dks lkdkj djus ds fy, vki lHkh HkDrtu vf/kd ls vf/kd lg;ksx nsdj iq.; ds Hkkxh cusA vki viuk lg;ksx Hkkjrh; LVsV cSd ds bl [kkrk ua- 32373645039] ifc code- SBIN0001512, esa tek dj ldrs gSA laidZ djsa%& ln~xq: ekuo lsok laLFkku] xzke& eqLrQkckn] iksLV& vyhxat] ftyk & y[kheiqj [khjh m +iz + usiky ckWMZj+ Hkkjr fiu dksM & 262802 laidZ lw= & Qksu 09754672282
           
           
           

Video's

 
 
 
   
   
   
   
 
 

 
 
 
 
 
           

     
           
    web counter  
Copyright 2006-2012